Shivanand Lahari (All MP3s) Shloka 1-10 Shloka 11-20 Shloka 21-30 Shloka 31-40 Shloka 41-50 Shloka 51-60 Shloka 61-70 Shloka 71-80 Shloka 81-90 Shloka 91-100
Shivanandalahari

Sanskrit (English Meaning)

Sanskrit

Tamizh English MP3 
(See Above)
All 
Languages
Shivanandalahari 
(Important Slokas)
Sanskrit-Tamizh-English 
(English Meaning)
Tamizh English MP3 All 
Languages

Shivabhujangam Stotram Sanskrit (English Meaning) Tamizh
(Tamizh Meaning)

Sanskrit-Tamizh – Part 1(Tamizh Meaning)

Sanskrit-Tamizh -Part 2 (Tamizh Meaning)

MP3 All Languages
Shivanamavali Ashtakam Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) English MP3 All Languages
Shivapanchakshar Stotra Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) English MP3 All Languages
Shivapanchakshar Nakshatramala Stotram Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh Sanskrit-Tamizh   (Tamizh Meaning)
Sanskrit-Tamizh-English (English Meaning)
MP3 All Languages
           
Shivapadadikesant varna stotram Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) Shiva Paadadi Keshant Varnana Stotram – Sanskrit-Tamizh-English (Mahaperiyava Satsang) MP3 All Languages

Sivakesadipadantha Varnana Stotram

Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) Sivakesadipadantha varnanam Stotram-Sanskrit-Tamizh-English (Mahaperiyava Satsang) MP3 All Languages
Shivaparadha Kshamapana Stotram Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) English MP3 All Languages
Kalabhairavashtakam Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) Sanskrit-English
(English Meaning)
MP3 All Languages
Dvadasalingam Stotram Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) English MP3 All Languages
Dvadasalingam Stotram (Condensed Slokas) Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) Sanskrit-Tamizh-English
(English Meaning)
MP3 All Languages
Dasa Sloki Sthuthi Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) English MP3 All Languages
Suvarnamalastuthi Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) English MP3 All Languages
Vedasaara Shiva Stotram Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) English MP3 All Languages
Shiva Manasa Pooja Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) Sanskrit-English
(English Meaning)
MP3 All Languages
Lingashtakam Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh English MP3 All Languages
Suvarnamala Stuti Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning) English MP3 All Languages