Ganga Ashtakam Sanskrit (English Meaning) Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning)EnglishMP3All Languages
Sri Ganga StotramSanskrit (English Meaning)Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning)Sanskrit-English (English Meaning)MP3All Languages
Yamuna Ashtakam (Stotra 1)Sanskrit (English Meaning)Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning)EnglishMP3All Languages
Yamuna Ashtakam (Stotra 2)Sanskrit (English Meaning)Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning)EnglishMP3All Languages
Yamuna Ashtakam (Stotra 3Sanskrit (English Meaning)Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning)EnglishMP3All Languages
Kashi PanchakamSanskrit (English Meaning)Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning)EnglishMP3All Languages
ManikarnikashtakamSanskrit (English Meaning)Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning)EnglishMP3All Languages
NarmadashtakamSanskrit (English Meaning)Sanskrit-Tamizh (Tamizh Meaning)EnglishMP3All Languages