श्रीचन्द्रशेखर-जयेन्द्र-शङ्करेत्याकृतित्रितयभृत् त्रयीव य: l कामकोटिपदभूषणो गुरु: भाष्यकृत् कुवलयं पुनातु स: ll -- जगद्गुरुः श्रीश्रीश्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती स्वामिनः
Close Menu